top of page

תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה בינואר 2020

פרק א' – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

מבוא והגדרות:

 1. ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת www.hamezave.com, או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן ביחד: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל על ידי חברת המזווה הכי קרוב בע"מ (להלן: "החברה").

 2. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (ראה פרק ב' להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה (להלן: "תנאי השימוש"). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

 3. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

 4. "אתה" או "משתמש" - משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו לעיל) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת ו/או כל מכשיר נייד אחר.

 5. "חומר" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר.

 6. "מידע אישי" - מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (לדוגמא – שם, מספר זהות, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר חשבון וכדומה). מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי באתר. 

 7. "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר (למשל - סוג הדפדפן שלך, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (כתובת IP), המקומות בהם ביקרת באתר וכו'). מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

 8. "מוצרים" - מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת במקררים החכמים של החברה, בכפוף לאמור בתקנון זה. [א1] 

 9. "שימוש באתר" - משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא.

 10. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.

זכות השימוש באתר

החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר [א2] בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד.

רישום לאתר

 1. במסגרת הרישום לאתר[א3]  אתה נדרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיך, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי.

 2. הינך מודע לכך שחלק מהפרטים הינם הכרחיים לצורך רישום לאתר ולצורך יצירת כרטיס החבר המשתמש שלך.

 3. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה האישית שלך. כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך, כאמור).

 4. כל פרטי המשתמש הכוללים מידע אישי אשר יוזנו על ידך בעת הרישום יהיו חשופים בפני החברה לצורך מתן ושיפור האתר, וכן לצורך מתן שירותי דיוור ישיר בכפוף לחוק.

על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שיימסר לחברה על ידך תחול מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
תשלומים

 1. החברה משתמשת בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום לחברה עבור המוצרים שנרכשים מהמקררים החכמים [א4] של החברה (להלן: "חברות עיבוד התשלומים" ו- "שירותי הסליקה", בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת "טרנזילה" בכתובת: https://www.tranzila.com/.

 2. פרטי כרטיס האשראי ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום ("פרטי האשראי") מגיעים לחברת עיבוד התשלומים. החברה אינה משתמשת בפרטי האשראי ואינה שומרת את פרטי האשראי במאגרי המידע שלה. החברה מסירה כל אחריות בקשר לשירותי הסליקה.

 3. חברות עיבוד התשלומים עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי הסליקה (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או החברה. בנוסף, חברת עיבוד התשלומים תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדים שלישיים לצרכיה המסחריים.

שירות לקוחות; מוצרים

 1. בכל שאלה או בירור אודות המוצר שסופק תוכל לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בדואל:Info@hamezave.com  או בטלפון: 077-223-2771 תוך 24 שעות ממועד הרכישה.

 2. הינך מתבקש לבדוק את המוצר מיד לאחר קבלתו. 

 3. ניתן להחזיר מוצר שנרכש בתנאי שהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. 

 4. לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבורו. 

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפעם לפעם את הרכב המוצרים הנמכרים על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 6. החברה רשאית להפסיק את הפסקת [א5] המוצרים למקררים ו/או לקבוע את תדירות ההספקה לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תישמע כל טענה כלפי החברה בקשר עם אספקת המוצרים ו/או אי אספקתם.

 7. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 8. נתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצרים ובאחריותם. 

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.  בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק שמקורו במוצרים, אריזתם, סימונם וכיוצ"ב.
מגבלות השימוש באתר

[א] על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:

 1. אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו.

 2. אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על פרטיות המשתמשים;

 3. אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש;

 4. אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

 5. אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("automated data mining tools", "crawlers") וכו'.

 6. אין לפרסם באתר תוכן פוגעני לרבות תמונות פוגעניות או מכילות עירום, משפטים בעלי אופי מיני מרומז, ישיר או משתמע, איורים מיניים, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות נאמנות, ייעוץ פיננסי כלשהו או מהווה מידע פנים או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא. כמו כן, המשתמש יודיע, ללא דיחוי לחברה על כל שימוש באתר שעשוי להיות פוגעני, והחברה תפעל להסירו ללא דיחוי.

 7. אין להפר את תנאי השימוש.

 8. החברה רשאית למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו, אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל. החברה רשאית להסיר כל תוכן פוגעני לפי שיקול דעתה הבלעדי.

היעדר אחריות

 1. החברה אינה מחייבת אותך לעשות שימוש באתר. ככל שתבחר להשתמש באתר הינך מצהיר כי כל שימוש כאמור נעשה מרצונך החופשי.

 2. אין להסתמך על כל חומר באתר לשום צורך כלשהו. אתה פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לכך בקשר עם שימושך באתר ו/או הסתמכותך על החומרים כאמור.

 3. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה [א8] מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות בשל כך.

 4. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

 2. החברה מקנה לך את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

 3. החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלך באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

 4. אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם,  לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

 5. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.

 6. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או הפרעות בפעילותו, והכל - גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.
פרק ב' - מדיניות פרטיות

מבוא
בעת השימוש שלך באתר זה החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר[א9] . חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לך את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיותך, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

מסירת מידע באתר

 1. בעצם הרישום לאתר הינך מצהיר, נותן הסכמתך מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:

 2. המידע האישי שמסרת באתר הינו שלך, והוא נכון ומדויק;

 3. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר.

 4. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות רשות ממשלתית, רגולטורית וכו') בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך באתר. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו.

 5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר יימסר ע"י החברה להם ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

 6. ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר יועבד [א10] ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד ג' בקשר עם שירותי עיבוד תשלומים.

 7. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע לגביך המוחזק במאגר המידע של החברה[א11] , לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

 8. המשתמש רשאי לפנות אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" המופיע באתר. במצב בו המשתמש אינו מחובר לחשבונו באתר, המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כמו שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתו של המשתמש.

 9. על ידי מסירת מידע אישי באתר הינך מצהיר כי המידע האישי הוא מקורי שלך, ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

שימוש במידע לא אישי; שימוש בעוגיות וב- Google Analytics

 1. במסגרת שימושך באתר, החברה תאסוף אודות השימוש שלך באתר מידע לא אישי. בעצם הרישום לאתר והשימוש בו, את מסכים לשימושים שייעשו ע"י החברה במידע לא אישי.

 2. מידע לא אישי שיימסר ו/או ייאסף באתר ישמש, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת התכנים המוצעים באתר.  

 3. ככל שמדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע כאמור כל שימוש חוקי ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

 4. החברה עשויה לעשות שימוש באתר בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה לצורך איסוף מידע, שמירה, ניתוח ועיבוד של מידע לא אישי.

 5. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.

 6. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

 7. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש בתוכנות שונות למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.

אבטחת מידע

החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שמידע אישי וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

שינוי מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהוא בגין שינויים.
פרק ג' - כללי

 1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה. הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי כאמור. המשך שימושך באתר אחרי פרסום של שינוי או תיקון לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות מאשר את הסכמתך לשינויים או תיקונים אלו.

 3. ניתן לפנות לחברה לשם תמיכה טכנית לשימוש באתר ו/או דיווח על תקלות באמצעות דוא"ל Info@hamezave.com.

 4. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד.  

 5. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

 6. ויתרה החברה, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לה על פי תנאי השימוש במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיה.

 7. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

 8. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לאתר.

 9. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

bottom of page